illustration-image-of-the-header

Domov Envirofond poskytne pomoc v oblasti ochrany ovzdušia

Envirofond poskytne pomoc v oblasti ochrany ovzdušia

21. 02. 2023 Ovzdušie

V polovici februára zverejnil Environmentálny fond špecifikáciu činností podpory na rok 2023 formou dotácie pre oblasť ochrany ovzdušia. Cieľom činností bude podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok (predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok, vrátane prachových častíc PM10 a PM2,5, oxidu siričitého, oxidov dusíka a prchavých organických zlúčenín).

Mince, z ktorých rastie rastlina na pozadí s oblohou
Zdroj: www.unsplash.com

Oprávnenými žiadateľmi o podporu formou dotácie môžu byť:

  • Obce
  • samosprávne kraje
  • rozpočtové organizácie
  • príspevkové organizácie
  • záujmové združenia právnických osôb
  • združenia obcí.

V rámci činnosti A1 budú podporované aktivity zamerané na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov. Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí činnosti A1 priorizovať miesta realizácie s počtom obyvateľov do 2000 a miesta, ktoré sa nachádzajú v oblasti riadenia kvality ovzdušia (merané a rizikové lokality). V rámci činnosti A2 bude možné realizovať aktivity na podporu projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine. Priorizácia žiadostí v činnosti A2 nastavená nebola. Pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa bude maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A1 200 000€ a pre činnosť A2 vo výške 50 000€. Termín na podávanie žiadostí je do 17. apríla 2023 a formulár žiadosti zverejní Environmentálny fond na svojom webovom sídle do konca februára 2023. Viac informácií si môžete prečítať na stránke: https://envirofond.sk/oblast-a-ochrana-ovzdusia/

Zdieľaj: