illustration-image-of-the-header

Domov Energeticky sebestačná obec už nemusí byť len utópia

Energeticky sebestačná obec už nemusí byť len utópia

10. 03. 2023 Vykurovanie

S rastúcimi cenami energií sa stále viac dostáva do popredia téma energetickej sebestačnosti spojená s prechodom z fosílnych na obnoviteľné zdroje energie. Fosílne zdroje sú vyčerpateľné, na mnohých miestach už aj vyčerpané a ich náleziská sa veľakrát nachádzajú v krajinách s politicky nestabilným režimom. To prispieva k horšej dostupnosti a rastu cien energií vyrobených z týchto zdrojov. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie je kľúčové v prvom rade znižovať spotrebu energie.

Veterné mlyny, ľudia na bicykli, fotovoltika
Zdroj: www.freepik.com

V jednom z predchádzajúcich článkov sme vás informovali, že samosprávy a ďalšie subjekty majú možnosť do konca apríla podať na Envirofond žiadosť o dotáciu na modernizáciu zdroja a rozvodov tepla a teplej vody. Dnes vám predstavíme príklady dobrej praxe samospráv, ktoré sa téme obnoviteľných zdrojov energie a energetickej sebestačnosti venujú už dlhšiu dobu.

Občianske združenie Priatelia Zeme CEPA vytvorilo sériu dokumentárnych videí o príkladoch dobrej praxe využitia obnoviteľných zdrojov energie v obciach. Ich príbehy sú rôzne, ale všetky majú spoločný cieľ, energetiku považujú za jednu z hlavných priorít, ktorú by mali obce uchopiť do vlastných rúk.

Táto stratégia má pre obec viacero benefitov. Získajú tým viac prostriedkov na svoj rozvoj, môžu obyvateľom poskytovať cenovo dostupnejšiu energiu, sú odolnejšie voči výkyvom na trhu s energiami a výpadkom dodávok energie a v neposlednom rade sa v týchto obciach výrazne zlepší kvalita ovzdušia.

Za príkladmi takýchto obcí nemusíme chodiť ďaleko, niekoľko ich nájdeme aj u nás, či v susedných štátoch.

Obec Nižný Slavkov s 850 obyvateľmi sa začala venovať téme energetických úspor v roku 2004. Hoci boli v tom období ceny energie pomerne nízke, na vykurovanie energeticky neefektívnej budovy obecného úradu jej spotrebovali veľmi veľa, a tak sa rozhodli pre výmenu starých okien za nové.

Úspora energie bola citeľná, preto pokračovali ďalšími opatreniami. Z väčších projektov to bola výmena palivovej základne a teplovodných rozvodov v zateplených budovách materskej a základnej školy. Staré neefektívne kotly na uhlie vymenili za nové kotly na drevnú štiepku, ktorú si čiastočne pripravujú sami, čiastočne využívajú odpadovú biomasu z miestnej píly. Usporili približne 70 % predošlých nákladov a tieto prostriedky mohli ďalej investovať napríklad do opravy strechy, chodníkov či do renovácie tried.

Úspešný projekt naštartoval samosprávu do ďalších investícii v tejto oblasti. Obec aj vďaka nenávratnému finančnému príspevku (NFP ) z projektov komplexne zrekonštruovala ďalšie obecné budovy, kde sa zamerali na vykurovanie a investovali do tepelných čerpadiel. Do budúcna obec plánuje inštaláciu fotovoltiky a solárnych kolektorov na prípravu teplej vody. Znížením spotreby energie v obci sa šetrí nielen energia, ale v dobe rastúcich cien to významne ušetrí aj obecný rozpočet.

Prírodné podmienky malej podtatranskej obce Veľká Franková s 350 obyvateľmi tu umožnili vybudovať a prevádzkovať malú vodnú elektráreň. Obec ju začala projektovať už v roku 1955, bohužiaľ jej prevádzku museli v roku 1961 zastaviť kvôli nerentabilnosti. Po roku 1989 ju opäť začalo prevádzkovať miestne roľnícke družstvo ako podporný zdroj elektrickej energie. Obec znovu získala a rekonštruovala túto elektráreň v roku 2015, odvtedy beží a vyrába energiu nepretržite, v súčasnosti ju rozširujú o tretiu turbínu.

Myšlienky energetickej sebestačnosti tejto obce začali už v dávnych časoch. Prvé snahy o samovýrobu energie mala táto obec ešte v povojnovom období, keďže štátna elektrina tu bola dovedená až okolo roku 1960. V súčasnej dobe obec nezaostáva a investuje do energetických úspor – komplexná obnova obecných budov, kde inštalujú fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.

Obec Mikolajice v Českej republike s 277 obyvateľmi nie je plynofikovaná. To sa dlho považovalo za jej nevýhodu. Snaha znížiť náklady obce za palivá a energiu postupne upriamila pozornosť starostu obce na energetiku. Touto témou sa v obci dlho nikto nezaoberal, až kým starosta po konzultácii s energetikom neprišiel s nápadom prepojiť tri susediace obecné budovy nielen elektricky, ale aj tepelne centrálnym vykurovaním v snahe uchopiť energetiku komplexne.

Spočiatku mal problém presvedčiť obecné zastupiteľstvo o tomto inovatívnom projekte, no nakoniec sa to podarilo. Projekt mal za ambíciu urobiť vzorový príklad toho, ako by sa oblasť energetiky mala riešiť v obciach. Skombinovali centrálne vykurovanie troch susediacich budov kogeneračnou (vytvárajúca teplo a zároveň elektrické energiu) jednotkou na pelety s fotovoltikou, ako doplňujúcim zdrojom výroby energie, a s batériami kvôli zálohovaniu energie na potreby nočnej prevádzky.

Kogeneračnú jednotku na drevnú hmotu bolo veľmi ťažké zohnať, ale podarilo sa im to práve vďaka spolupráci s univerzitou, ktorá v rámci jedného projektu takúto jednotku vyvíjala a chcela ju aj niekde prototypovo použiť. V obci sa po realizácii projektu významne zlepšila kvalita ovzdušia, predtým totiž vykurovali obecné budovy hnedým uhlím.

Tento komplexný projekt je navrhnutý tak, aby dobre fungoval počas celého roka. Cez zimu, keď fotovoltické panely nie sú tak efektívne, sa vykuruje, tým pádom sa aj vyrába elektrina v kogeneračnej jednotke. Naopak, cez leto sa nevykuruje, tým pádom nie je v prevádzke kogeneračná jednotka, no fotovoltické panely sú vtedy najúčinnejšie a generujú veľa energie.

Úsporné opatrenia, ktoré starosta vykonal boli také úspešne, že už dnes o ďalších krokoch nemusí presviedčať zastupiteľstvo – úspory hovoria samy za seba. V obci začali po implementácii týchto opatrení monitorovať kvalitu ovzdušia a žiadne prekročenie limitných hodnôt prachových častíc (PM) tu odvtedy nezaznamenali. Obec rozvíja aj regionálnu spoluprácu, pričom energetika sa v regióne stala prioritou číslo jedna.

Obci Horní Jiřetín s 2 245 obyvateľmi ešte pred niekoľkými rokmi hrozil zánik. Mali ju zrovnať so zemou kvôli ťažbe hnedého uhlia, podobne ako mnoho ďalších v okolitom uhoľnom regióne. To bolo pre nich impulzom, aby zabojovali o svoju existenciu a vybrali sa úplne opačným smerom, keďže najlepšie si uvedomovali dôsledky používania fosílnych palív.

Obec nikdy nebola a pravdepodobne ani nebude plynofikovaná, tým pádom dlhodobo závisela od hnedého uhlia. Hlavná motivácia, aby sa preorientovali na energetické úspory, obnoviteľné zdroje a energetickú sebestačnosť, bola snaha o zlepšenie stavu ovzdušia v obci.

Z vlastných prostriedkov a za pomoci dotácií tu začali podporovať výmenu starých uhoľných kotlov za modernejšie, s lepšími emisnými parametrami. Občanom poskytujú priamu podporu, ale aj pomoc s vybavením ďalších dotácii z rôznych dotačných schém.

Realizujú tiež vlastné projekty, napríklad fotovoltickú elektráreň na streche školy, komplexnú alebo aspoň čiastočnú obnovu obecných budov a obecných bytových domov, centrálne vykurovanie týchto budov kotlami na pelety, či vlastnú elektrickú distribučnú sieť – tento revolučný krok prináša množstvo výhod nielen obci, ale aj jej obyvateľom.

Aj malá obec môže byť energeticky sebestačná. Obec Kněžice začala investíciou do peletizačnej linky na výrobu peliet pre obyvateľov obce. Následne naštartovali projekt obecného CZT (centrálne zásobovanie teplom). Hoci sa spočiatku k CZT nechcelo pripojiť veľa obyvateľov, občanmi uznávaný a rešpektovaný poslanec z obecného zastupiteľstva chodil po domácnostiach a vysvetľoval im princíp systému CZT, jeho výhody a nevýhody a čo im to celkovo prinesie. Takto presvedčil ďalších obyvateľov, aby sa pripojili.

V projekte výstavby CZT v obci mali na začiatku iba kotolňu a teplovody, po polroku si k tomu nechali doprojektovať bioplynovú stanicu. Hoci sa im tým navýšili investície, obci to poskytlo ďalšie výhody, napríklad možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu z obce a okolia, nahradenie kanalizácie a čističky odpadových vôd a momentálne to starosta vníma ako dobré rozhodnutie.

Teplo a energiu vyrábajú z viacerých zdrojov – kotol na biomasu, kotol na spaľovanie slamy, kotol na spaľovanie štiepky, kogeneračná jednotka poháňaná motorom spaľujúcim bioplyn. V súčasnosti pokrýva táto obec celú svoju potrebu tepla a elektriny z miestnych obnoviteľných zdrojov. Svojim 519 obyvateľom poskytuje teplo za výhodnú cenu, z predaja energií si vytvorila príjem, a navyše aj zužitkuje svoj biologický odpad v bioplynovej stanici. Obec sa pustila do budovania vlastnej energetickej infraštruktúry z núdze a urobila z nej svoju veľkú výhodu. V súčasnosti do obce chodia exkurzie z celej krajiny aj zo zahraničia.

Ďalšia obec, ktorá stojí za zmienku je malá obec Hostětín s menej ako 300 obyvateľmi. Pred vyše 20 rokmi začala spolu s miestnymi partnermi rozvíjať v obci pilotné projekty. Prvá energeticky pasívna administratívna budova, prvá obecná koreňová čistiareň odpadových vôd a obecná tepláreň na odpadové drevo.

Odpadové drevo do teplárne získavajú z neďalekej píly, ktorá im dodáva odrezky dreva, ktoré nevedia spotrebovať a obec ich následne šrotuje na štiepku. Na obecnú tepláreň je napojená väčšina domov, ktoré predtým osobne obehol starosta obce a vysvetlil im prínosy napojenia sa na centrálny zdroj tepla.

Vďaka fungujúcej obecnej teplárni obec nemusela byť plynofikovaná, funguje na obnoviteľnom zdroji energie a nezávisí od dovozu fosílnych palív. Tým pádom aj peniaze zaplatené za teplo ostávajú v regióne. Priekopnícky charakter projektov, ich environmentálne prínosy a ekonomická výhodnosť pre obec a jej obyvateľov otvorili dvere k financovaniu ďalších inovatívnych projektov.

Inšpiratívnych príkladov obcí, ktoré sa zaoberajú témou energetiky je mnoho. Dúfajme, že takýchto obcí bude čoraz viac a vydáme sa cestou k obnoviteľným zdrojom energie a čistejšiemu ovzdušiu.

Dokumentárne videá z vyššie spomínaných obcí a ďalšie príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej energetiky nájdete na youtube kanáli OZ Priatelia Zeme CEPA.

Zdieľaj: