illustration-image-of-the-header

Domov Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

Druhý výhľad pre čisté ovzdušie

22. 02. 2021 Ovzdušie

Európska komisia začiatkom roka 2021 publikovala správu Druhý výhľad pre čisté ovzdušie, ktorá predstavuje vyhliadky znižovania znečistenia ovzdušia v Európe do roku 2030.

Zdroj: unsplash.com

Publikovaná správa dopĺňa prvú správu Európskej komisie z roku 2018. Prístup EÚ k zlepšovaniu kvality ovzdušia spočíva na troch pilieroch:

•    normy v oblasti kvality okolitého ovzdušia stanovené v smerniciach o kvalite okolitého ovzdušia v prípade prízemného ozónu, prachových častíc, oxidov dusíka, nebezpečných ťažkých kovov a množstva ďalších znečisťujúcich látok

•    národné záväzky znižovania emisií stanovené v smernici o národných emisných stropoch (smernica o NEC) pre najvýznamnejšie látky znečisťujúce ovzdušie prechádzajúce hranicami štátov: oxid siričitý, oxidy dusíka, amoniak, nemetánové prchavé organické zlúčeniny a prachové častice

•    emisné normy pre kľúčové zdroje znečistenia, od emisií automobilov a lodí po energetiku a priemysel

Správa konštatuje, že ak by členské štáty vykonávali opatrenia oznámené vo svojich národných programoch riadenia znečisťovania ovzdušia (národné programy znižovania emisií), EÚ ako celok by dosiahla zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré zodpovedajú záväzkom podľa smernice o NEC na rok 2030. Stále však existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Väčšina členských štátov potrebuje vynaložiť značné úsilie na splnenie svojich záväzkov, preto je podľa správy cieľ v nedohľadne.

Vláda Slovenskej republiky prijala 5. marca 2020 1. časť Stratégie ochrany ovzdušia SR do roku 2030 – Národný program znižovania emisií. 2. časť, Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, je v procese prípravy. Dostupná je analýza Kvalita ovzdušia v SR vypracovaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorá je podkladom pre stratégiu, a ekonomická analýza Svetovej banky.
 

Zdieľaj: