illustration-image-of-the-header

Domov Do školy po vlastných – Základná škola Golianova

Do školy po vlastných – Základná škola Golianova

13. 05. 2024 Mobilita

Aktivita „Do školy po vlastných“ má za cieľ podporiť udržateľné formy dopravy v okolí škôl. V Banskej Bystrici sme v rámci pilotného projektu oslovili ZŠ Golianova v mestskej časti Uhlisko, ktoré sa vyznačuje vysokou intenzitou dopravy, a to najmä v čase rannej špičky.

Deti kráčajú po ulici s nápisom "Pozor deti".
Zdroj: LIFE Populair

V marci 2024 prebehlo úvodné stretnutie s riaditeľom školy PaedDr. Petrom Zlevským, na ktorom sme vysvetlili metodiku a navrhli plán riešenia celej aktivity. Následne sme si s pani zástupkyňou Mgr. Zuzanou Valentovou naplánovali viacero stretnutí so žiakmi prvého aj druhého stupňa. Ich cieľom bolo zmapovať okolie školy a identifikovať rizikové body, ktoré deťom aj rodičom bránia chodiť do školy pešo či na bicykli. Žiaci na vopred vytipovaných trasách vytýčili problémové body s ich odôvodnením. Najzávažnejšie boli chodníky v nevyhovujúcom stave, málo viditeľné značenie priechodov pre chodcov a chýbajúce zníženie obrubníkov pri vstupe na priechody, nevyhovujúci stav cestných komunikácií v okolí školy, chýbajúce cyklotrasy a pod (Obr. 1).

So žiakmi ZŠ Golianova sme o zistených negatívach spoločne diskutovali a snažili sa navrhnúť realizáciu vhodných opatrení, ktoré by prispeli k bezpečnejšiemu dochádzaniu žiakov do školy a k upokojeniu dopravy v mestskej časti Uhlisko. Lokalita má v tomto smere veľký potenciál. V blízkosti sa nachádza autobusová stanica, veľké odstavné parkovisko na Mičinskej a ďalšie menšie parkovisko situované v opačnom smere. Na vytvorenie bezpečnej zóny v okolí školy bude potrebné obnoviť chodníky a cesty, opraviť prechody pre chodcov, doplniť prvky na upokojenie dopravy (napr. retardéry, zníženie max. povolenej rýchlosti) a vytvoriť záchytné parkoviská. To všetko by malo povzbudiť rodičov, ktorí sa obávajú o bezpečnosť svojich detí, aby im umožnili dochádzať do školy pešo.

Obr. 1: Spoločné mapovanie okolia školy a následná diskusia.

Zároveň s terénnymi aktivitami so žiakmi sme s kolegami z projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (populair) monitorovali ranné dochádzanie do školy. V čase medzi 7:15 a 7:55 sme pred bránami školy napočítali cca 200 áut, ktoré zastavujú tesne pred priechodom pre chodcov (Obr. 2). Na krátkom úseku sa tak pravidelne tvoria dlhé kolóny. Situácia je samozrejme realitou v takmer každom meste či obci pred školskými zariadeniami. Okrem toho, že tento stav je nebezpečný z hľadiska možného vzniku dopravnej nehody a stretu chodca s autom, dochádza tu tiež k nárastu koncentrácií znečisťujúcich látok, najmä oxidov dusíka a prachových častíc (PM10 a PM2,5). Na zhoršenú kvalitu ovzdušia sú citlivé najmä deti – sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu, kvôli nízkemu vzrastu majú nižšie položenú dýchaciu zónu (vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok) a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Obr. 2: Dopravná situácia pred ZŠ Golianova v čase rannej špičky.

Okrem terénneho prieskumu, žiaci celej školy mohli vyplniť online dotazník prostredníctvom edupage, ktorý vyplnilo približne 170 žiakov. Pýtali sme sa na ich spôsob prepravy do školy, bezpečnosť priestoru okolia školy a podmienky umožňujúce dochádzanie do školy pešo alebo na bicykli. Z odpovedí vyplynuli nasledovné závery:

  • najčastejšie sa do školy presúvajú autom;
  • majú záujem dochádzať do školy pešo;
  • medzi hlavné dôvody, prečo nechodia do školy pešo, patrí napr. zlá dostupnosť verejnej dopravy alebo nebezpečné miesta v okolí školy – ranné zápchy pri škole, neprehľadná organizácia dopravy, nevyhovujúci stav chodníkov a pod.

Záverečné stretnutie bolo venované vytvoreniu spoločnej školskej mapy (Obr. 3), ktorá zahŕňa všetky zistenia z terénneho mapovania okolia školy. Na tomto vyhodnocovaní sa zúčastnili dvaja žiaci z každého ročníka, ktorí za svoju triedu sumarizovali identifikované rizikové body v nasledovných kategóriách: chodníky, priechody pre chodcov, cesty, križovatky, parkovanie áut, verejný priestor, cyklochodníky, iné.

Obr. 3: Aktívne zapájanie žiakov a príprava výslednej školskej mapy s identifikovanými rizikovými bodmi.

Výsledky aktivity „Do školy po vlastných“ – mapa, výstupy z dotazníka, návrhy riešení, pohľad detí na riešenie problémov a pod. – budú prezentovať vybraní žiaci pred zástupcami školy, samosprávy, rodičmi, dopravnej a mestskej polície. Získané poznatky môžu slúžiť ako podklad pre spracovanie dopravnej alebo architektonickej štúdie pre samosprávu. Upozornenia na nebezpečné miesta môžu byť užitočnými prostriedkami na podporu bezpečného cestovania.

Výhody realizácie aktivity pre školy spočívajú v podpore nezávislosti detí pri ich ceste do školy i v ich ďalšom správaní, pričom majú možnosť preukázať a rozvíjať svoje schopnosti v oblasti bezpečného pohybu v doprave. Týmto spôsobom posilňujú svoje sebavedomie a zodpovednosť. Deti sa súčasne vzdelávajú v problematike bezpečnosti na cestách, učia sa aktívne zapájať a samostatne pracovať na určených úlohách a prinášať návrhy riešení problémov, ktoré sa ich dotýkajú a nezostávať voči nim ľahostajní.  

Školy, rodičia, miestne organizácie, obyvatelia a samospráva môžu spoločne pracovať na zlepšení bezpečnosti v okolí škôl a podporovať iniciatívy na jej vytvorenie. Popri vytváraní komunitnej podpory sa zvyšuje i informovanosť a osveta v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia.

Aktivitu „Do školy po vlastných“ plánujeme v rámci projektu populair realizovať aj na ďalších školách v rámci jednotlivých krajov SR. O ďalších krokoch vás budeme určite informovať.

Zdieľaj: