illustration-image-of-the-header

Domov Čo dnes dýchate?

Čo dnes dýchate?

02. 11. 2020 Osveta

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu "dnesdycham.sk" s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Zdroj: dnesdycham.sk

Aplikácia používateľom prostredníctvom mapy sprístupňuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch. Dáta z národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktorú prevádzkuje SHMÚ, sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia. Účelom indexu je súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály. 

Návštevník sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov. Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom denných i ročných priemerov. Súčasťou sú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Zámerom aplikácie je zvýšiť podporu verejného záujmu pri dosahovaní dobrej kvality ovzdušia. Podnety z regiónov je možné adresovať na zverejnené kontakty manažérov kvality ovzdušia. 

Počin projektového tímu je aktuálne v testovacej verzii. Národná monitorovacia sieť sa v súčasnosti rozširuje o nové monitorovacie stanice, ktoré budú v aplikácii postupne pribúdať.

www.dnesdycham.sk

Zdieľaj: