illustration-image-of-the-header

Domov Čistenie alebo oheň na streche?

Čistenie alebo oheň na streche?

30. 12. 2022 Vykurovanie

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR je vyhorenie sadzí najčastejšou príčinou vzniku požiarov súvisiacich s vykurovacími spotrebičmi a komínmi. Predstavuje takmer 66 % zo 6 135 požiarov zapríčinených vykurovaním za posledných 10 rokov. K zvýšenej tvorbe sadzí a dechtu v komíne dochádza predovšetkým spaľovaním nevhodného paliva alebo z dôvodu obmedzeného prívodu vzduchu.

Kominár stojí na streche vedľa komína
Zdroj: pixabay.com

Medzi ďalšie príčiny vzniku požiarov v rodinných domoch patrí nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies, respektíve komínov a dymovodov, a používanie nevhodného paliva. Jedinou účinnou metódou, ako predchádzať týmto rizikám, je dôsledné čistenie a kontrola komína, ale aj samotnej pece.

Kotly, kozuby, kachle a pece patria k takzvaným malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Ich prevádzkovatelia sú podľa zákona o ovzduší povinní dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov. Súhlas na ich prevádzkovanie vydáva obec spravidla pri kolaudačnom konaní.

Podľa pripravovanej legislatívy na ochranu ovzdušia bude mať od budúceho roka obec právo kontrolovať vykurovacie zariadenia najmä v prípadoch, keď domácnosť obťažuje okolie znečisťujúcim dymom. Pripravuje sa tiež povinnosť pre domácnosti v pravidelných intervaloch vykonávať revíziu vykurovacích zariadení už od výkonu 4 kW.

Povinnosti ohľadom vykonávania pravidelného čistenia, kontrol a preskúšania komínov určuje legislatíva, ktorá upravuje ochranu pred požiarmi. Ak máte pec či kotol na pevné palivo s výkonom do 50 kW, treba čistiť komín raz za 4 mesiace. Ak je výkon vyšší, mení sa interval na 2 mesiace. V prípade, že čistenie vykonáva prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia sám, záznam o čistení a kontrole komína alebo dymovodu by si mal zapisovať do osobitného denníka. Keď čistenie zveríte do rúk kominárom, vyhotovia vám o vykonaní čistenia a kontroly potvrdenie, ktoré by ste si mali uchovať.

Odborným a pravidelným čistením komína možno získať prehľad o jeho technickom stave, zamedziť vzniku požiaru, úniku tepla a tým ušetriť náklady na vykurovanie aj predchádzať nadmernému znečisťovaniu ovzdušia. Netreba zabúdať ani to, že pri vzniku poistnej udalosti môže dôjsť ku kráteniu alebo k nevyplateniu poistnej náhrady, v prípade nezdokladovania odbornej údržby a revízie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov a komínov.

Kontaktujte svojho kominára ešte dnes. Aby ste v roku 2022 nezabudli na dôležité termíny, pomôže vám náš Kalendár 2022.

Viac informácií o správnom vykurovaní nájdete v našej brožúre Správne vykurovanie alebo na webovej stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/ 

Prečítajte si tiež 10 rád ako zvládnuť vykurovaciu sezónu a Najčastejšie chyby a omyly, ktorých sa dopúšťame pri vykurovaní.

Zdieľaj: