illustration-image-of-the-header

Domov Čistejšiemu ovzdušiu môžu prispieť aj alternatívne zdroje tepla

Čistejšiemu ovzdušiu môžu prispieť aj alternatívne zdroje tepla

07. 06. 2022 Vykurovanie

Tepelné zdroje sú v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Zdroje energií sme brali ako samozrejmosť, lenže situácia v tomto segmente sa teraz mení doslova z minúty na minútu. Vyberali sme si dodávateľov len podľa ceny. Teraz sa už výber zužuje na tých, ktorí nám dokážu dodať teplo a cenu musíme jednoducho akceptovať.

Ruka nastavuje teplotu radiátora
Zdroj: www.envato.com

K týmto aj iným otázkam sa 31. mája 2022 uskutočnil workshop, ktorý zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s ďalšími partnermi projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair). Podujatie  sa uskutočnilo online a bolo určené zástupcom samosprávnych orgánov a koncovým užívateľom centrálneho zásobovania teplom (CZT) Trenčianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja.

Cieľom workshopu bolo informovať o možnostiach zabezpečenia dobrého fungovania CZT ako účinného opatrenia na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia. Zároveň sa mal účastníkom podujatia vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľného zásobovania teplom.

Projekt Populair prezentuje, okrem iného, aj tému správneho kúrenia priamo občanom. Jedným z jeho hlavných výstupov je regionálna sieť manažérov kvality ovzdušia, ktorí ďalej tému kvality ovzdušia komunikujú so samosprávami. Tu sa snažia poukázať na výhody CZT pre kvalitu ovzdušia a vysvetľovať, prečo by zástupcovia samospráv nemali povoľovať odpájanie od CZT.

Následne odzneli odborné prednášky k CZT (tvorba cenovej politiky, modernizácia CZT, funkčné systémy CZT, dobrá prax zo zahraničia) obdobne ako aj na prvom zo série workshopov, ktorý bol určený pre Banskobystrický a Žilinský kraj: https://www.populair.sk/sk/actual/centralne-zasobovanie-teplom-moze-vyznamne-prispiet-k-cistejsiemu-ovzdusiu

Trendom sa stávajú nové formy získavania tepla ako napríklad geotermálna energia alebo výroba bioplynu z odpadu. Účastníkom workshopu bol prezentovaný prvý projekt využitia geotermálnej energie v systéme centrálneho zásobovania teplom (SCZT) na Slovensku z mesta Galanta. Projekt bol spustený v  roku 1996  v spolupráci s islandskými odborníkmi. Táto sústava odoberá geotermálnu vodu z dvoch vrtov a zásobuje teplom približne 1 300 bytov a priľahlú nemocnicu s poliklinikou. Geotermálne teplo je o 22 % lacnejšie ako teplo z inej plynovej sústavy v Galante. Ďalším príkladom dobrej praxe z Bratislavy bolo aj uplatnenie tepla získaného energetickým zhodnotením nerecyklovateľného odpadu v CZT. Účelom technologických zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou tepla a elektriny. Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu technológie ZEVO – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu ZEVO a zvyšok sa použije na výrobu elektriny. Uvedená forma zhodnocovania odpadu má pozitívny dopad na konečnú cenu tepla.

Základom efektívneho fungovania sústav CZT je lacný zdroj energie. Nedostatok zdrojov a inflácia spôsobuje, že ceny rastú a ich nárast CZT zohľadňuje vo výške poplatkov pre koncového zákazníka. Avšak výhoda CZT je, že dokáže zabezpečiť zásobovanie teplom aj v prípade, že jeden zo zdrojov nie je možné využívať alebo len obmedzene, čo jednotlivec alebo malá skupinka nedokáže.

Pri finálnom výbere zdroja vykurovania skúsme, okrem našich finančných možností, zvážiť aj vplyv na životné prostredie a kvalitu ovzdušia.

Všetky prezentácie z workshopu sú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/podujatie/581

Zdieľaj: