illustration-image-of-the-header

Domov Cieľom štátnej politiky životného prostredia ČR do roku 2030 je aj lepšia kvalita ovzdušia

Cieľom štátnej politiky životného prostredia ČR do roku 2030 je aj lepšia kvalita ovzdušia

08. 02. 2021 Ovzdušie

Ministerstvo životného prostredia Českej republiky informuje o schválení mimoriadne významného strategického dokumentu, ktorý stanovuje ciele v oblasti životného prostredia a ochrany klímy do roku 2030.

Zdroj: unsplash.com

Strategický dokument Štátna politika životného prostredia ČR 2030 sa zameriava na tri oblasti – Životné prostredie a zdravie, Klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo, Príroda a krajina. Súčasťou je desať strategických cieľov:

•    Zaistiť dostupnosť vody a zlepšiť jej kvalitu
•    Zlepšiť kvalitu ovzdušia
•    Znížiť expozíciu nebezpečným chemickým látkam
•    Znížiť hlukovú záťaž a svetelné znečistenie
•    Zvýšiť pripravenosť a odolnosť spoločnosti voči mimoriadnym udalostiam a krízovým situáciám
•    Adaptovať sídla
•    Znižovanie emisií skleníkových plynov
•    Zavedenie obehového hospodárstva pre hospodárne využitie surovín, výrobkov a odpadov
•    Obnovenie ekologickej stability krajiny a udržateľné hospodárenie
•    Zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverzity) v medziach tlaku zmeny klímy

Pri dosahovaní cieľov v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia na území ČR je kladený dôraz na zdroje znečistenia, a to predovšetkým lokálne kúreniská, doprava a poľnohospodárstvo. Navrhované opatrenia reflektujú dotknuté oblasti – výmena zdrojov tepla, osveta v oblasti správneho vykurovania domácností, podpora nemotorovej, železničnej a verejnej hromadnej dopravy, podpora tvorby a implementácie plánov udržateľnej mobility, podpora nových technológií ustajňovania hospodárskych zvierat atď.

Na dosiahnutie stanovených cieľov bude môcť ČR vďaka operačným programom, Modernizačnému fondu, Národnému plánu obnovy či Fondu spravodlivej transformácie investovať do životného prostredia a ochrany klímy rekordných 300 miliárd CZK.

Dokument je dostupný na:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210111-na-prohlubujici-se-zmenu-klimatu-reaguje-Statni-politika-zivotniho-prostredi-CR-2021-2030
 

Zdieľaj: