illustration-image-of-the-header

Domov Centrálne zásobovanie teplom môže významne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu

Centrálne zásobovanie teplom môže významne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu

08. 04. 2022 Vykurovanie

Téma vykurovania, vo svetle nedávnych udalostí, ešte viac nabrala na význame. Centrálne zásobovanie teplom (CZT) a jeho univerzálne nastavenie na rôzne zdroje, dokáže pokryť potreby občanov aj pri výpadku jedného zo zdrojov – nech sú už dôvody akékoľvek. Práve v tejto oblasti ponúklo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia, spolu s ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), výmenu poznatkov. Informácie ohľadom CZT boli odprezentované na workshope, ktorý sa uskutočnil online formou 5. apríla 2022. Bol určený najmä zástupcom samosprávnych orgánov a koncovým užívateľom tepla Banskobystrického a Žilinského kraja.

Žltá zimná čapica položená na radiátore
Zdroj: www.envato.com

Hlavným zámerom bolo poukázať na výhody CZT, nie len pre kvalitu ovzdušia, široké možnosti kombinácie zdrojov a vysvetliť prečo by zástupcovia samospráv nemali povoľovať odpájanie od CZT. V úvode bol predstavený projekt Populair, v rámci ktorého bola vytvorená sieť manažérov kvality ovzdušia.

Teplo môže byť dodávané centrálne alebo lokálne. Lokálne kúreniská predstavujú v zimnom období zvýšenú záťaž na kvalitu ovzdušia. Musíme si uvedomiť, že vždy je lepšie mať jeden komín, ktorý je aj  aj lepšie kontrolovateľný (prevádzkovatelia musia dodržiavať stanovené emisné limity a podliehajú pravidelným kontrolám), ako veľa komínov, ktoré nekontroluje nikto. Dodávateľ tepla by mal využívať kombináciu rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Žiadúce je aj využívanie odpadového tepla, či systému KVET – kombinovaná výroba elektriny a tepla. Zároveň musí bezpečne, spoľahlivo a ekonomicky efektívne zásobovať lokalitu teplom. Toto všetko za vyprodukovania čo najmenšieho množstva emisií, čo si vyžaduje neustálu modernizáciu.

Ceny CZT podliehajú regulácií a táto regulácia je ich konkurent. Cena tepla je jedným z aspektov, ktorý občania vnímajú veľmi citlivo – posudzujú sľuby a aktivity vlády a samospráv v tomto smere. Preto je to téma, ku ktorej sa vyjadrujú aj mnohí politici. Masové odpájanie od CZT a spúšťanie nových zdrojov spôsobuje komplikácie – jednak tým, čo v systéme zostávajú (ceny sa musia rozpočítať medzi nižší počet odberateľov), ale aj tým, čo sa chcú osamostatniť. Mnohí, v snahe odpojiť sa, zabúdajú, že musia myslieť aj na servis zaobstaraného vybavenia, prípadné výpadky a variabilitu cien palív, mať domyslené záložné zdroje vykurovania apod. Častokrát je práve nedostatok komplexných informácií hlavným dôvodom nesprávnych a možno aj urýchlených rozhodnutí. V tomto smere môže pomôcť väčšia informovanosť všetkých zúčastnených v celom reťazci – od výroby tepla až po jeho odber.

Kľúčová je spolupráca na všetkých úrovniach – štát, samospráva, prevádzkovatelia CZT, občania. Spoločne by mali hľadať cesty ako vyrábať teplo s nízkymi nákladmi a dopadmi na životné prostredie. Konečným cieľom by mala byť zlepšená kvalita ovzdušia pre občanov.

Všetky prezentácie z workshopu sú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/event/561

Zdieľaj: