illustration-image-of-the-header

Domov Ako sa zachovať v smogovej situácii

Ako sa zachovať v smogovej situácii

12. 02. 2021 Ovzdušie

Slovenský hydrometeorologický ústav v prípade krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia vyhlasuje tzv. smogovú situáciu. Kedy nastáva, ako sa o nej dozviete a čo robiť v prípade smogovej situácie?

Zdroj: unsplash.com

Český hydrometeorologický ústav začiatkom roka informoval o historicky prvom roku (2020) bez vzniku smogových situácií na území ČR. Na Slovensku sa bohužiaľ rovnako pochváliť nemôžeme. V roku 2020 sme sa smogovým situáciám nevyhli a už máme za sebou aj prvé smogové situácie roka 2021.

Kedy nastáva smogová situácia?

Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým (SO2), oxidom dusičitým (NO2) alebo prízemným ozónom prekročí prahovú hodnotu pre niektorú z uvedených znečisťujúcich látok. Podrobnosti o limitných hodnotách znečisťujúcich látok je možné nájsť vo vyhláške o kvalite ovzdušia č. 244/2016 Z. z.

K smogovým situáciám dochádza najčastejšie v zimných mesiacoch v súvislosti s emisiami z vykurovania domácností a dopravy. Situáciu zhoršujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky, teplotné inverzie. Horské doliny a kotliny sú oblasťami, kde sa vyskytujú inverzie najsilnejšie a najdlhšie, a zároveň je tam vysoký podiel vykurovania pevnými palivami. 

V letných mesiacoch dochádza k riziku výskytu smogových situácií zapríčinených zvýšenými koncentráciami prízemného ozónu, ktorý vzniká chemickou reakciou oxidov dusíka a prchavých organických látok za pôsobenia slnečného žiarenia.

Odkiaľ sa dozviem o smogovej situácii?

Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií. Podľa zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z. je Slovenský hydrometeorologický ústav povinný do 4 hodín od identifikovania smogovej situácie vydať oznámenie. O vzniku smogovej situácie majú povinnosť bezodkladne informovať dotknuté obce (web, informačná tabuľa, miestny rozhlas) a verejnoprávne médiá (televízia a rozhlas).

Informácie o smogových situáciách môžete sledovať aj na www.dnesdycham.sk

Čo robiť v prípade smogovej situácie?

V súvislosti so smogovými situáciami je dôraz kladený predovšetkým na citlivé skupiny obyvateľstva – deti, tehotné ženy, seniori, chronicky chorí ľudia, astmatici. V prípade vzniku smogovej situácie by však mali zbystriť pozornosť aj aktívni ľudia, športovci, pri vonkajších aktivitách. Vo všeobecnosti sa odporúča počas smogovej situácie obmedziť pobyt a fyzicky namáhavé aktivity vonku, vetranie priestorov a v prípade prvých príznakov ochorenia dýchacej sústavy včas vyhľadať lekársku starostlivosť.
 

Zdieľaj: