illustration-image-of-the-header

Domov Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

16. 05. 2023 Mobilita

Každý z nás cestuje do práce, škôl, úradov, obchodov za nákupmi, oddychom, na návštevu alebo za kultúrno-športovými aktivitami. Bydlisko, práca, a naše záujmy sa zvyčajne nenachádzajú vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti a preto sa potrebujeme prepravovať.

tlačidlo na semafóre na uprednostnenie cyklistov
Zdroj: sukromna

Doprava je významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOx ), oxidu uhoľnatého (CO), tuhých znečisťujúcich látok (PM10 a PM2,5), benzo(a)pyrénu (BaP). Najväčší podiel na emisiách má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových vozidiel. V rámci projektu LIFE IP sa snažíme budovať kapacity pre zlepšovanie kvality ovzdušia na Slovensku a preto sme pripravili kontinuálne vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility.

Udržateľná mobilita znamená vytvorenie takých podmienok pre obyvateľov našich regiónov, ktoré umožnia bezproblémové cestovanie pre všetkých, vrátane znevýhodnených skupín obyvateľstva. „Naším záujmom je väčší podiel na využívaní verejných a hromadných druhov dopravy, redukovanie počtu áut vo verejnom priestore a rozširovanie infraštruktúry pre peších a cyklistov. Preto sme pripravili vzdelávací cyklus pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí si chcú zvyšovať odbornosť a kompetencie v oblasti udržateľnej mobility“ uvádza Jana Paluchová, manažérka projektu LIFE IP.

Vzdelávanie sa bude konať prezenčne v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Bude pozostávať zo štyroch blokov, v ktorých vás skúsení lektori prevedú od základných princípov udržateľnej mobility, cez tvorbu kvalitnej infraštruktúry až po komunikáciu, ktorá je dôležitým pilierom práce s verejnosťou aj v oblasti dopravy a mobility. Vzdelávací workshop je určený pre zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti dopravy, územného plánovania a projektových manažérov, najmä zo stredného Slovenska, ale v prípade záujmu nebudú vylúčení ani záujemci z iných regiónov. Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri vzdelávacie moduly, získajú v závere Osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávania v oblasti udržateľnej mobility. Záujemcom odporúčame prihlásiť sa hneď na všetky vzdelávacie moduly. Termín na registráciu na prvý z workshopov je už 19. mája.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze: https://populair.sk/sk/podujatia

Zdieľaj: