illustration-image-of-the-header

Domov 17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

29. 03. 2021 Ovzdušie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Zdroj: unsplash.com

Hlavným zámerom výzvy je zlepšenie životného prostredia v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia na zmenu klímy. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej MIRRI SR rozdelí 17 miliónov eur.

Podporené budú projekty zamerané na opatrenia pre zníženie hluku, starostlivosť o prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako migračné koridory pre zver, budovanie zelených parkov, zelených stien a zelených striech, zelené koridory pozdĺž cyklotrás, výsadba a regenerácia zelene v mestách, komunitné záhrady, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu, predčisťovanie dažďových vôd, obnova vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov.

Kľúčovým prvkom skvalitňovania života v našich regiónoch je aj obnova zdravého životného prostredia. Verejná zeleň v mestách a obciach zohráva v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budeme financovať nielen výsadbu a obnovu parkov, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré napomôžu zmierniť dopady klimatických zmien. Podporíme budovanie zelených striech, zadržiavanie a využívanie dažďovej vody či obnovu zelených vnútroblokov na sídliskách,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Projekty môžu predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. 

Mestská zeleň je jedným z účinných nástrojov na zlepšenie kvality ovzdušia. Predovšetkým pri prachových časticiach (PM10, PM2,5), ktoré ľahko preniknú do dýchacej či srdcovo-cievnej sústavy človeka, poskytujú stromy efektívnu pomoc. Jednak rozptylom koncentrovaných zhlukov znečisťujúcich látok v ovzduší, ale aj zachytávaním prachových čiastočiek na listoch.

V rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia vznikli pozície regionálnych manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou je poskytovať samosprávam odborné poradenstvo vrátane poskytovania informácií o možnostiach financovania opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdieľaj: